Forfattervejledning 2018

Manuskripter ledsaget af illustrationer indsendes til redaktionen senest 1. maj, og gerne tidligere. Manuskripterne sendes på e-mail til Nils Valdersdorf Jensen (nvj@svendborgmuseum.dk) eller Jeppe Wichmann Rasmussen (jwr@svendborgmuseum.dk)

Når du skriver
Brug gerne en kort, fængende titel som appetitvækker, og eventuelt en beskrivende undertitel, der uddyber emnet for din artikel nærmere. Brug gerne afsnitsoverskrifter i artiklen, da de gør teksten læsevenlig og overskuelig. Seneste udgave af Retskrivningsordbogen følges, men med anvendelse af de hidtidige grammatiske kommateringsregler. Anvendelsen af fremmedord begrænses til det strengt nødvendige. Specielle begreber, der ikke kan forudsættes almenkendt, bør forklares første gang de optræder. Citater skrives i kursiv med anførselstegn før og efter.

Noter
Slutnoter anvendes. Noteangivelserne placeres i teksten efter eventuelle tegn (punktum, komma, o.lign.). Noteomfanget bør begrænses mest muligt. Antallet af slutnoter må ikke overstige 30 styk. Noterne bør som hovedregel kun indeholde kilde- og litteraturhenvisninger, der skal være så præcise, at læseren uden besvær kan finde frem til det benyttede materiale. Forklarende og uddybende noter bør undgås, og ord, begreber o. lign., der kræver forklaring, bør indeholdes i artikelteksten.

Litteraturfortegnelse
Fortegnelse over anvendt litteratur bringes efter artiklen, ordnet alfabetisk efter forfatterens efternavn. Er der flere titler af samme forfatter ordnes de efter udgivelsesåret. De bibliografiske poster anføres således:
Monografier: Efternavn, Fornavn: Bogens titel i kursiv, eventuelt bindnummer, trykkested. årstal.
Tidsskriftartikler: Efternavn, Fornavn: "Artiklens titel", Tidsskriftets navn i kursiv, bindnummer. årstal.
Bidrag til antologi: Efternavn, Fornavn: "Bidragets titel" i: udgivers Fornavn Efternavn (red.): Samleværkets titel i kursiv, eventuelt bindnummer, Trykkested, årstal.

Illustrationer
Alle artikler skal så vidt muligt forsynes med illustrationer og billedtekster, og der lægges vægt på, at billeder og billedtekster uddyber og supplerer teksten. Illustrationer leveres i en opløsning der er egnet til offset-tryk, mindst 300 dpi. og i minimum 420x300 mm. Illustrationer fra Internettet er normalt kun i 72 dpi og egner sig derfor ikke til offset-tryk. Det er forfatterens ansvar at sikre sig, at brugen af illustrationerne ikke er forbundet med ophavsretslige problemer. Husk at anføre fotograf, kunster, copyrightindehaver eller andet.
Fynske Årbøgers billedredaktør kan være behjælpelig med at finde illustrationer til artiklerne. Marianne Weigel kan kontaktes på m.weigel@hotmail.com
Artiklernes illustrationer har stor betydning for årbogens endelige omfang og udseende. Redaktionen vil derfor somme tider flytte, udelade eller beskære de illustrationer, der følger artiklerne, ligesom vi til tider vil forøge antallet af illustrationer i den enkelte artikel.

Korrektur
Forfatterne modtager kun Ún korrektur (som regel i løbet af august). Rettelser mod manuskriptet tillades normalt ikke. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage mindre sproglige ændringer og redigering, også i overskrifter og billedtekster, uden særskilt forelæggelse for forfatterne. Årbogsartiklerne bør maksimalt fylde 15 tryksider inkl. illustrationer. En trykside svarer til ca. 2000 anslag.

Boganmeldelser
Boganmeldelser bør ikke overstige 700 ord eller 4000 tegn incl. mellemrum, men må gerne være kortere.